Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Администрация Правилници и вътрешни правила

Правилници и вътрешни правила


Име на правилник
1

Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

2

Правилник за вътрешния трудов ред

3

Правилник за организацията и дейността на общински консултативен съвет по въпросите на туризма

4

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в община "Родопи"

5

Вътрешни правила за пропускателния режим в сградата на община "Родопи"

6

Правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол

7

Вътрешни правила за заплатите на общинската администрация при община Родопи

8

Вътрешни правила за заплатите на дейности и звена извън общинската администрация при община Родопи

9

Устройствен правилник на общинска администрация при община Родопи

10

Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община "Родопи"

11

Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в община "Родопи"

12

Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община "Родопи"

13

Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет "Родопи"

 

 

Родопи в кадър