Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Местни данъци и такси Сметки по ЗМДТ

Сметки по ЗМДТ

Печат

ПРОМЕНИТЕ ВЛИЗАТ В СИЛА ОТ 01.02.2017г.

БАНКА : Общинска Банка АД   

ОБЩИНА "РОДОПИ" ПЛОВДИВ  -  МДТ

Международен Банков Номер на Сметките ( IBAN ) за приходите по старите БИН 7311

При банка: Общинска Банка АД    BIC: SOMBBGSF

IBAN

Код за вид плащане

Наименование на приходите

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  14  00

Патентен данък

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  21  00

Д-к недвижими имоти

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  22  00

Данък в/у наследствата

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  23  00

Д-к в/у прев.средства

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  24  00

Такси битови отпадъци

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  25  00

Д-к прид.на имущ.по дарения и възм.начин

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  28  00

Туристически данък

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  34  00

Други данъци

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  37  00

Вноски от прих. На общински предпр.

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  40  00

Нетни прих.от прод.на стоки и услуги

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  41  00

Приходи от наеми на имущество

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  42  00

Приходи от наеми на земя

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  43  00

Приходи от лихви по тек.банкови сметки

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  44  00

Приходи от лихви по срочни депозити

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  48  00

Дивидент

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  49  00

Конфискувани с/ва и приходи от прод. на конфиск. вещи

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  51  00

Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от страната

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  52  00

Дарения, помощи и др. безвъзм. пол. суми от чужбина

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  55  00

Приходи от продажба на дълготрайни активи

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  56  00

Приходи от продажба на земя

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  57  00

Приходи от концесии

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  58  00

Приходи от ликвидиране на общински предприятия

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  59  00

Приходи от продажба на нематериални активи

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  65  00

Глоби, санкции и неуст., нак.лихви, обезщ. и начети

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  70  00

Други неданъчни приходи

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  01

Такси за технически услуги

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  02

Такси за ползване на детски градини

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  03

Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазван.

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  04

Такси за ползване на детски лагери и др.по соц.отдих

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  05

Такси за ползване на дом.соц.патрон.и др.соц.услуги

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  07

Такси за административни услуги

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  08

Такси за ползване на пазари и тържища и др.

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  09

Такси за ползване на полудневни детски градини

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  10

Такси за ползване на общежития и др. по образованието

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  11

Такси за гробни места

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  13

Такса за притежаване на куче

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  90

Други общински такси

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  80  81

Приходи от такси за общ. по Зак. за опазв.околн.среда

BG 42 SOMB 9130 8429 4275 44

44  88  66

НЕИДЕНТИФ.ПРЕВОДИ ПО 7311

 

 

Родопи в кадър