Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Стратегически документи Бланки на заявления

Бланки на заявления

   Име на заявление Изтегли
1 Определяне на такса битови отпадъци, според количеството на битовите отпадъци за 2020г. alt
2 Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци за 2020г. alt
3

Направление за транспортиране на строителни отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/

alt
4

Заявление за определяне на строителните отпадъци /СО/ и земни маси /ЗМ/

alt
5

Заявление за отписване на имота от актовите книги за общинска собственост

alt
6 Заявление за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2054)
alt
7 Заявление за издаване разрешение за строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2112)
alt

8

Заявление за одобряване на проекти и издаване акт за узаконяване alt

9

Заявление за вписване в разписната книга на с. .............   ,Община "Родопи" alt
10 Заявление за издаване на скици за недвижими имоти
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2027)
alt
11 Заявление за издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР за извършено строителство в земеделска земя с променено предназначение , съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt
12 Заявление за разглеждане на ПУП-ПРЗ за процедура промяна на предназначението съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt
13 Заявление за разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение,  съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt
14 Заявление за разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за процедура промяна предназначението, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt
15 Заявление за разглеждане на изменение на ПУП-ПРЗ за земеделска земя с променено предназначение, съобразно ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ alt
16 Заявление за одобряване на подробен устройствен план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2117)
alt
17 Заявление за издаване на удостоверение за вписване в кадастъра за новопостроен обект alt
18 Заявление за отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2120)
alt
19 Заявление за издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2119)
alt
20 Заявление за издаване на удостоверение за търпимост на строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2084)
alt
21 Заявление за удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2082)
alt
22 Заявление за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж от четвърта/пета категория alt
23 Заявление по чл.140а, ал.1 от ЗУТ -  издаване на виза за проектиране и предоставяне на изходнни данни от съответните експлоатационни дружества, необходими за проектирането и присъединяването към мрежите на техническата инфраструктура alt

24

Заявление за издаване на удостоверение за административен адрес на имот alt

25

Заявление за картотекиране като нуждаещ се за жилище alt

26

Заявление за категоризиране на заведение за хранене и развлечения alt

27

Заявление за категоризиране на средство за подслон или място за настаняване alt

28

Заявление за сключване на граждански брак alt

29

Заявление за акт за раждане alt
30 Заявление за издаване на удостоверение за декларирани данни
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2071)
alt
31 Заявление за заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2110)
alt
32 Заявление за издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2068)
alt
33 Заявление за издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране
(Уникален идентификатор на административната услуга – 2012)
alt
34 Заявление за издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние   (Уникален идентификатор на административната услуга – 2000) alt

 

 

Родопи в кадър