Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Стратегически документи Проекти на Наредби, Планове и Програми

Проекти на Наредби, Планове и Програми

Име на документ

93

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на 09 Декември 2020г.

Публикувано на 31 Декември 2020г.

92

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Приложение №3 към Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в Община „Родопи“

Публикувано на 18 Ноември 2020г.

Публикувано на 11 Декември 2020г.

Публикувано на 17 Декември 2020г.

91

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет "Родопи" за определяне размера на местните данъци

Публикувано на 12 Ноември 2020г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 12.11.2020г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет "Родопи" за определяне размера на местните данъци. Предложенията могат да бъдат депозирани в Община "Родопи", област Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Публикувано на 11 Декември 2020г.

Публикувано на 15 Декември 2020г.

90

Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на Община "Родопи"в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година

Публикувано на 12 Ноември 2020г.

Публикувано на 14 Декември 2020г.

89

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

Публикувано на 06 Ноември 2020г.

Публикувано на 17 Декември 2020г.

88

Приемане на Наредба за обема на животновъдната дейност, реда, условията и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община „Родопи“- Пловдив

Публикувано на 06 Октомври 2020г.

87

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

Публикувано на 10 Септември 2020г.

86

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община „Родопи“- Пловдив

Публикувано на 05 Август 2020г.

Публикувано на 18 Август 2020г.

Публикувано на 19 Август 2020г.

85

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисните (начални) наемни цени на имоти – общинска собственост

Публикувано на 05 Август 2020г.

84

Приемане на Програма за енергийна ефективност на община "Родопи" за периода 2020 -2025г.

Публикувано на 30 Юли 2020г.

Публикувано на 16 Март 2020г.

Публикувано на 02 Септември 2020г.

83

Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и и биогорива на община "Родопи" за периода 2020 -2023г.

Публикувано на 30 Юли 2020г.

Публикувано на  16 Март 2020г.

Публикувано на 02 Септември 2020г.

82

Приемане на нова "Програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община "Родопи"

Публикувано на 17 Февруари 2020г.

81

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община "Родопи"

Публикувано на 29 Януари 2020г.

80

Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за изключване на имот № 043052 в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№ 959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№ 92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение № 231, взето с Протокол № 7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи. Настоящото производство се открива, тъй като съгласно Писмо с Вх.№ 92-ОбС-27/18.09.2019г. на Началника на ОСЗ – Родопи горепосоченият имот представлявал част от стопански двор, с начин на трайно ползване – свободна площ и неправомерно е бил включен в списъка за обезщетение на правоимащите собственици и наследници и следва да бъде изключен от Решение № 231, прието с Протокол № 7/10.07.2015г. на Общински съвет „Родопи”.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.

Публикувано на 15 Януари 2020г.

79

Приемане на план-сметките за приходите и разходите за всяко населено място на територията на община "Родопи"в годишен размер за дейностите по събирането и извозването, депонирането и обезвреждането в депа на битовите отпадъци и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване, както и определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 година

Публикувано на 13 Ноември 2019г.

78

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община "Родопи" - Пловдив

Публикувано на 31 Октомври 2019г.

77

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет "Родопи" за определяне размера на местните данъци

Публикувано на 18 Октомври 2019г.

Публикувано на 19 Ноевмри 2019г.

76

Община „Родопи“ – област Пловдив уведомява, че открива производство по издаване на общ административен акт за приемане допълнителни списъци със земеделски имоти по предложение с Вх.№ РД-12-04-52/04.07.2019г. на ОСЗ „Родопи“ за предоставяне на земеделска земя с обща площ от 2 041,175 дка за обезщетяване на собствениците от  общинския поземлен фонд, в съответствие с постъпилите искания за обезщетяване със земеделска земя, чрез план за обезщетяване. Настоящото производство се открива с цел достигане до по-висок процент за ефективно обезщетяване на правоимащите лица със земеделски имоти.
Всички заинтересовани лица имат право на писмени предложения и възражения по обявения общ административен акт, в срок от един месец от публикуване на настоящото обявление.

Публикувано на 30 Юли 2019г.

Публикувано на 29 Август 2019г.

Публикувано на 05 Септември 2019г.

75

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на битови отпадъци, строителни отпадъци, биоразградими отпадъци, опасни отпадъци от бита и масово разпостранени отпадъци на община "Родопи"

Публикувано на 08 Юли 2019г.

74

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на общински съвет "Родопи" за определяне размера на местните данъци

Публикувано на 24 Юни 2019г.

Публикувано на 06 Август 2019г.

73

Приемане на Наредба за управление и за учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти - собственост на  община Родопи

Публикувано на 20 Май 2019г.

72

Приемане на Правилник за финансово подпомагане на деца с изявени дарби на територията на община "Родопи"

Публикувано на 20 Март 2019г.

71

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските горски територии, собственост на  община "Родопи"

Публикувано на 13 Март 2019г.

70

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изграждане, стопанисване и опазване на зелената система на  община "Родопи"

Публикувано на 08 Март 2019г.

69

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община "Родопи"

Публикувано на 11 Януари 2019г.

68

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община "Родопи" - Пловдив

Публикувано на 12 Ноември 2018г.

67

Приемане на Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество в община Родопи

Публикувано на 05 Ноември 2018г.

66

 

Приемане на Вътрешни правила за организацията на работа на Постоянната комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество към Общински съвет "Родопи", реда за извършване на проверка на декларациите по чл.35, ал.1 от ЗПКОНПИ и за установяване конфликт на интереси

Публикувано на 08 Октомври 2018г.

65

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на 08 Октомври 2018г.

64

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община "Родопи" - област Пловдив

Публикувано на 10 Юли 2018г.

Публикувано на 13 Август 2018г.

63

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на 18 Юни 2018г.

62

Приемане на Правилник за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община "Родопи"

Публикувано на 23 Май 2018г.

61

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на 03 Май 2018г.

60

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на община "Родопи" - Пловдив

Публикувано на 13 Април 2018г.

59

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти - общинска собственост

Публикувано на 23 Март 2018г.

58

Проект на Програма за управление на отпадъците 2018г. - 2020г. на община Родопи, област Пловдив

Публикувано на: 22 Март 2018г.

57

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на 19 Февруари 2018г.

56

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за базисни (начални) наемни цени на имоти - общинска собственост

Публикувано на 09 Февруари 2018г.

55

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

Публикувано на 26 Януари 2018г.

54

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

Публикувано на 06 Декември 2017г.

53

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Родопи - Пловдив

Публикувано на 26 Октомври 2017г.

52

Приемане на Наредба за изменение на наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

Публикувано на 26 Септември 2017г.

51

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламна дейност на Община Родопи

Публикувано на 23 Юни 2017г.

50

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Родопи

Публикувано на 02 Юни 2017г.

49

Приемане на наредба за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общински детски градини на територията на Община Родопи

Публикувано на 31 Май 2017г.

48

Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за рекламна дейност на Община Родопи

Публикувано на 31 Май 2017г.


 
47

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РОДОПИ - ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Публикувано на 18 Май 2017г.

46

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

Публикувано на: 25 Април 2017г.
45

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ - ПЛОВДИВ

Публикувано на: 25 Април 2017г.

44

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив

Публикувано на: 21 Април 2017г.

43

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет и постоянните комисии на общинската администрация

Публикувано на: 28 Март 2017г.

42

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ

Публикувано на: 22 Март 2017г.

41

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕИ ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ - ПЛОВДИВ

Публикувано на: 15 Март 2017г.

40

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

Публикувано на : 14 Март 2017г.
39

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №13 ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА В ОБЩИНА РОДОПИ ,ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Публикувано на : 10 Март 2017г.
38

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №7 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ

Публикувано на : 25 Януари 2017г.
37

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ - ПЛОВДИВ

Публикувано на: 12 Януари 2017г.

36

ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №1 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, ЧИСТОТАТА И ОБЩЕСТВЕНОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ - ПЛОВДИВ

Публикувано на: 15 Декември 2016г.

35

ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА РЕДА И НАЧИНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ

Публикувано на: 16 Ноември 2016г.

Изменение на наредба за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания

Частична оценка на въздействието

34

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РОДОПИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ

Публикувано на: 08 Ноември 2016г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 08.11.2016 г., за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Родопи за определяне размера на местните данъци, приета от Общински съвет Родопи с Решение № 23, Протокол № 6/28.02.2008 г., изм. с Решение № 288, Протокол № 17/30.01.2009 г., Решение № 560, Протокол № 29/28.01.2010 г., Решение № 892, Протокол № 45/08.04.2011 г., Решение № 61, Протокол № 6/07.03.2014 г.

Предложенията могат да бъдат депозирани в Община Родопи, област Пловдив, адрес: гр.Пловдив, ул.Софроний Врачански №1А или на електронен адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет Родопи за определяне размера на местните данъци и мотиви

33

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на правилник за организацията и дейността на общински съвет,постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на : 30 Август 2016г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи- Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

32

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи

Публикувано на : 29 Август 2016г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А  или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

31

Приемане на Наредба за изменение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи

Публикувано на : 23 Август 2016г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, уул.Софроний Врачански №1А;  или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

30

Проект на наредба за дейностите в детските градини на територията на община Родопи

Публикувано на : 19 Август 2016г.

29

Проект на наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детските градини на територията на община Родопи

Публикувано на : 05 Август 2016г.

28

Проект на наредба за създаване и водене на регистър на общинските детски градини на територията на община Родопи

Публикувано на : 05 Август 2016г.

27

Проект на наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Родопи

Публикувано на : 14 Юли 2016г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 15-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

26

Проект на наредба за създаване, управление и контрол върху дейността на общинските предприятия на територията на община Родопи

Публикувано на : 13 Април 2016г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

25

Проект на правилник за организацията и дейността на общинския съвет, постоянните комисии и на общинската администрация

Публикувано на : 22 Декември 2015г.

24

Даване на съгласие община Родопи да стане редовен член на Асоциация общински гори и определяне на пълномощен представител на община Родопи в общото събрание на Асоциация общински гори

Публикувано на : 14 Май 2015г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

23

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Родопи

22

Проект на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Родопи - Пловдив

Публикувано на : 09 Април 2015г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи - Област Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул. ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

21

Проект на стратегия за развитие на туризма в община Родопи (2014-2020г.)

20

Проект на общински план за развитие на община Родопи за периода 2014-2020г.

19

Проект на правилник за работа на обществен съвет за наблюдение и контрол

18

Проект на механизъм за наблюдение и контрол на реализацията на общински политики - община Родопи

17

Проект на програма за развитие на интензивното земеделие в община Родопи (2014-2020г.)

16

Проект на Цели, приоритети и мерки за развитие на община Родопи за периода 2014-2020г.

15

Проект на изменение и допълнение на наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Родопи.

14

Проект на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи област Пловдив.

13

Проект на изменение и допълнение на наредба за управление на общинските пътища

12

Проект на наредба за насърчаване на инвестициите в община Родопи

11

Проект на решение за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за определянето на местни данъци и цени на услуги на територията на Община Родопи - Пловдив

Публикувано на : 08 Май 2014г.

, като предоставя на заинтересуваните лица 14 дневен срок считано от 08.05.2014г. ,в който срок могат да направят предложения и да изразят становища по проекта, които да депозират в   деловодството на община Родопи - Област   Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

10

Годишен план за развитие на социалните услуги в община Родопи - 2014 година

9

ПРОЕКТ на наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив. 

Публикувано на : 10 януари 2014г.

8

ПРОЕКТ на Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Родопи гр.Пловдив, приета от Общински съвет Родопи

Публикувано на : 03 януари 2014г.

Предложения и мнения по публикувания проект могат да бъдат правени в 14-дневен срок в деловодството на Община Родопи- Област  Пловдив, гр.Пловдив 4000, ул.Софроний Врачански №1А или следните ел. адреси:

7

Проект на наредба за управление на БО, СО, БИОО, ОБО и МРО на община Родопи

6

Проект на правила за кандидатстване, приемане и записване на деца в общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Община Родопи

5

Проект на общинска програма за закрила на детето - 2013г.

4

Проект на правилник за организацията, финансирането и дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Родопи

3

Проект на наредба за упрабление на общинските горски територии собственост на община Родопи

2

Общинска програма за закрила на детето 2012г

1

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Родопи - 2012г

 

 

Родопи в кадър