Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта

Подадени проекти


1. "Еднакви в различието"

Финансираща програма:  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.

Стойност на проекта:         334 207 лв.

Срок на изпълнение:          23 месеца

Цели и очаквани резултати:

Целта на проекта е да подпомогне учениците, произхождащи от етническите малцинства да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и творческа реализация, чрез: 1. Подобряване на условията за равен достъп до училищното образование. 2. Засилване на мотивацията на ученици и родители в образователния процес. 3. Допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране на пропуски при усвояване на учебния материал. 4. Взаимно опознаване на учениците от различни етноси и възпитаването им в дух на толерантност. 5. Създаване условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства. 6. Включване на родителите в образователния процес.


 

 

Родопи в кадър