Община Родопи

 • Увеличете шрифта
 • Шрифт по подразбиране
 • Намалете шрифта
Home Регистър на програми и проекти Реализирани проекти

Реализирани проекти


1.„МОДЕРНИ УЧИЛИЩА ЗА НАШИТЕ ДЕЦА”

Финансираща програма:  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Стойност на проекта:          5 337 685,94 лева

Срок на изпълнение:          24 месеца

Цели и очаквани резултати:

 • Да се подобри учебната и работната среда в 6(шест) основни училища: ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-с. Първенец, ОУ „Паисий Хилендарски”-с.Цалапица, ОУ „Христо Ботев”-с. Брестовица, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-с. Устина, ОУ „Христо Ботев”-с. Крумово и ОУ „Пенчо Славейков”-с. Белащица за провеждане на ефикасна учебно-възпитателна дейност чрез ремонт и обновяване на техния сграден фонд;
 • Да се подобри качеството на живот на децата, като се намалят рисковете от заболявания и се създадат условия за спорт;
 • Да се осигури социално включване и интеграция на децата от ромското малцинство;
 • Да се оптимизират разходите за издръжка на образователните институции, чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност;
 • Да се повиши привлекателността на училищата.

2.„ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ОТ АКТИВИЗИРАЛИ СЕ СВЛАЧИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ”

Финансираща програма:  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г.

Стойност на проекта:         1 175 886,59 лева

Срок на изпълнение:         24 месеца

Цели и очаквани резултати:

 • Да се осигури защита на живота и имуществото на жителите на с. Храбрино, община „Родопи” чрез предотвратяване на свлачищните процеси в местността „Къмбовица”;
 • Да се ограничи разрастването на свлачищните процеси и се възстановят щетите от предишна свлачищна активност;
 • Да се осигури безопасно и удобно придвижване на жителите и посетителите на с.Храбрино, с.Извор, с.Бойково, с.Дедево, с.Лилково, с.Ситово с.Плочник и на хижите „Бряновщица”, „Академик” и „Равнища” в община „Родопи”;
 • Да се повиши качеството на живот и да се подобри жизнената и работната среда на населението на с.Храбрино, с.Извор, с.Бойково, с.Дедево, с.Лилково, с.Ситово с.Плочник.

3.„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ ГР. ПЛОВДИВ И С.ЯГОДОВО”

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:          233 748 лева

Срок на изпълнение:          До края на 2014 г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура;
 • Подобряване комуникативността на с. Ягодово;
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт;
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването;
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с. Ягодово, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата.

4.„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ С. БРЕСТОВИЦА И С. ПЪРВЕНЕЦ”

Финансираща програма:  Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:           299 050 лева

Срок на изпълнение:           До края на 2014 г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура;
 • Подобряване комуникативността на с. Брестовица и с. Първенец;
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт;
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването;
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с. Брестовица и с. Първенец, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата.

5.„ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ ПЪТ IV-КЛАСЕН, НАХОДЯЩ СЕ МЕЖДУ ГР. ПЛОВДИВ И ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ /II-86/ В ПОСОКА С. МАРКОВО”

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:          189 885 лева

Срок на изпълнение:          До края на 2014 г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване на условията на живот в района чрез подобряване на достъпа до модерна и безопасна транспортна инфраструктура;
 • Подобряване комуникативността на с. Марково;
 • Жителите на селото да живеят в околна среда, в която са минимализирани рисковете за човешкото здраве и живот, среда, която дава възможност и достъп до пълноценен социален контакт;
 • Осигуряване на достъпност, надеждност и сигурност на пътуването;
 • Подобряване и развитие на инфраструктурата в с. Марково, като основен фактор за привличане на инвестиции, задържане на младите хора, усъвършенстване на бизнес средата.

6.„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ РОДОПИ”

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:       61 393.67лв.

Срок на изпълнение:       16.08.2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Усъвършенстване на структурата и организацията на работа в Общинската администрация;
 • Повишаване на ефективността, ефикасността и качеството на дейността на Общинската администрация.

7.„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ”

Финансираща програма:  Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:       58 648.90 лв.

Срок на изпълнение:        09.09.2014г.

Цели и очаквани резултати:

 • Подобряване работата на администрацията за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
 • Доброто управление се основава на принципите на законност, откритост и достъпност, отговорност, ефективност. Един от основните начини за постигане на добро управление е разработване и прилагане на политики, ориентирани към действителните потребности на обществото, с широко участие на гражданското общество.

8.„ПРИСТРОЙКА, ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СТАРА УЧЕБНА СГРАДА КЪМ ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” В УПИ-ДЕТСКИ ЯСЛИ, КВ.71, С. ЯГОДОВО”

Финансираща програма: Публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”

Стойност на проекта:           309 450,00 лева

Срок на изпълнение:            До края на 2014 г.

Цели и очаквани резултати:

 • Създаване на достъпна учебна среда, разделно обучение на учениците със спортна зала и учебен център в училище „Неофит Рилски”.

9.ПОВИШАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНА „РОДОПИ”    

Финансираща програма: Оперативна програма „Административен капацитет”

Стойност на проекта:        115 942,76 лв.

Срок на изпълнение:        15.08.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Да се подобри квалификацията на служителите на Община Родопи за по-добра администрация и обслужване на гражданите и бизнеса, чрез обучения в Института за публична администрация;
 • Да се насърчи увереността и мотивацията на служителите от Община Родопи при изпълнение на преките им задължения, за постигане на по-висока ефективност и по-добри резултати;

10.„РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА НЧ „ПРОСВЕТА-1929 г.” С. БЕЛАЩИЦА

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        90 875,44 лв.

Срок на изпълнение:        15.09.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Ремонт на читалището в село Белащица , община Родопи и създаване на добри условия на труд, творчество, културно развитие и отдих на местното население;
 • Създаване на добри условия за културен живот на около 1 700 жители на с. Белащица, на непостоянно живеещите във вилните зони на селото,  голяма част от които млади хора, както и възможности за включването им в културния живот на читалището;
 • Привличане на туристи към Родопската яка - наличие на множество църкви, параклиси, манастири / развитие на поклоннически туризъм /, археологически ценности, културно-природни забележителности, туристически пътеки;
 • Запазване и на сегашните дейности на Читалището, повишаване броя на заетите с читалищни дейности, увеличаване на видовете дейности и услуги ;
 • Създаване на добри условия за развлечение и отдих на населението, важни предпоставки за превенция на обезлюдяването на селските райони;

Социално включване и равен достъп до услуги в областта на културата на групите в неравностойно положение – възрастни хора, хора с увреждания, вкл. представители на ромската общност в района на с. Белащица.


11.„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА В СЕЛАТА ХРАБРИНО, ОРИЗАРИ И БОЙКОВО, ОБЩИНА „РОДОПИ”, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ”

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.

Стойност на проекта:        4 793 790,86 лева

Срок на изпълнение:       15.09.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Да се осигури снабдяването на населението със задоволително по качество и количество питейна вода;
 • Да се ограничат загубите на вода във водопреносната мрежа;
 • Да се увеличи дела на свързаните към водопреносната мрежа домакинства, чрез рехабилитация и изграждане на нови водопреносни системи.

12. „РЕКОНСТРУКЦИЯ И  АДАПТАЦИЯ  НА „ВЛАХОВА КЪЩА” С.БРЕСТОВИЦА  И ПРЕВРЪЩАНЕТО И  В МУЗЕЙ НА ВИНОТО”.

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        332 695,46 лв. 

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Проекта предвижда реконструкция на „Влаховата къща“, която ще се превърне в музей на виното, насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони, чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм, разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.
 • Реконструкцията представлява създаване на посетителски център за представяне и експониране на местното природно и културно наследство, в случaя се изгражда музей на виното, което е основен и традиционен местен занаят.

13.„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ: ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ИГРИЩЕ, ОСВЕТЛЕНИЕ, ПЕЙКИ И РЕМОНТ НА СЪБЛЕКАЛНИ В   УПИ III – ЗА СПОРТ И ОТДИХ С. ЯГОДОВО”

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        128 311 лева

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в с. Ягодово, включваща изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол, волейбол и тенис;
 • Модернизация на съществуващата инфраструктура: пейки, осветление, съблекални.

14.„МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РОДОПИ ЧРЕЗ: ОСНОВЕН РЕМОНТ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА, ОГРАДА, ТРИБУНИ И ОСВЕТЛЕНИЕ В УПИ II – ПАРК И ЦЪРКВА ОТ КВ. 46 ПО ПЛАНА НА С. МАРКОВО”

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        86 379,96 лева  

Срок на изпълнение:         15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация  на съществуващи спортни площадки в село Марково, включващо изграждането на многофункционално игрище за спортове: баскетбол и волейбол;
 • Модернизация на съществуващата инфраструктура: ограда, трибуни, и осветление.

15.„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ В ОБЩИНА РОДОПИ – С.УСТИНА И С.ХРАБРИНО

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        57 489 лева

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация на детски площадки в селата : Храбрино и Устина и привеждането им съгласно изискванията на Наредба 1 от 2009 г.;
 • Ремонт на съществуващи и монтаж на нови детски съоръжения в съществуващите площадки.

16.„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ОБЩИНА РОДОПИ    – С. ПЪРВЕНЕЦ    

Финансираща програма: Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., МИГ „Тракийско-родопска яка”

Стойност на проекта:        48 810,41лева

Срок на изпълнение:        15.10.2015г.

Цели и очаквани резултати:

 • Рехабилитация на детски площадки в с. Първенец и привеждането им съгласно изискванията на Наредба 1 от 2009 г.;
 • Ремонт на съществуващи и монтаж на нови детски съоръжения в съществуващите площадки.

 

 

Родопи в кадър