Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Общински съвет

Общински съвет - РОДОПИ


Дневен ред заседания на ОбС - Родопи

Решения на ОбС - Родопи


[22 Октомври 2020] С Решение № 303, прието с Протокол № 09 от 14.10.2020г. Общински съвет прие и одобри Петиция за реална финансова децентрализация и споделяне на част от приходите от подоходното облагане с общините в Република България: [Прочети]


[14 Септември 2020] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Георги Цанков: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 21.09.2020г.(понеделник) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи - област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2019г. на Община €žРодопи - област Пловдив: [Покана], [Доклад]


[08 Май 2020] Докладна записка с Вх.№ 94Г-334-20/27.4.2020г. относно даване на съгласие за освобождаване изцяло от задължението за заплащане на вноските за наем или за ползване на общински нежилищни имоти на територията на Община „Родопи”, от физически и юридически лица - наематели или ползватели, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г.: [Решение], [Приложение 1], [Приложение 2]


[08 Май 2020] Докладна записка с вх. № ОбС-94Г-334-17/13.4.2020г. относно отчет за дейността на общински съвет „Родопи“ и работата на неговите комисии за периода 01.07.2019г. – 31.12.2019г.: [Решение], [Отчет]


[26 Март 2020] Решение №80, прието с Протокол №03/20.3.2020г. относно  Докладна записка с вх. №92-ОбС-27/13.1.2020г. относно Писмо с Вх.№92-ОбС-27/18.09.2019г. от Началника на ОСЗ–Родопи относно предложение за отпадане /изключване/ на имот в землището на с.Брестовица, общ.”Родопи”, обл.Пловдив, включен в списъци с имоти по Предложение с Изх.№959/30.12.2011г. от Началника на ОСЗ-Родопи до Общински съвет „Родопи” /Вх.№92-ОбС-27/30.12.2011г./ за обезщетяване на правоимащи собственици или техните наследници, което предложение е прието с Решение №231, взето с Протокол №7/10.07.2015г. на ОбС-Родопи: [Прочети]


[05 Февруари 2020] Декларация на Общински съвет „Родопи“ относно изразяване на категорично несъгласие и възражение срещу осъществяване на евентуални незаконосъобразни дейности за търсене и проучване или за проучване, съответно дейности за добив на подземни богатства в землището на село Първенец, включително бъдещи такива, осъществявани на територията на община „Родопи” : [Прочети]


[05 Ноември 2019] Заповед на Областния управител на област Пловдив за свикване на първо заседание на новоизбрания Общински съвет "Родопи" на  07.11.2019г. /четвъртък/ от 10.00ч., в гр.Пловдив, в Заседателната зала на Община "Родопи" : [Прочети]


[12 Август 2019] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 23.08.2019г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи - област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2018г. на Община €žРодопи - област Пловдив: [Покана], [Доклад]


[28 Декември 2018] На заседание на общински съвет - Родопи€œ, което се състоя на 29.11.2018г., се прие Решение № 286, касаещо изразяване на ОТРИЦАТЕЛНА позиция на общинските съветници относно настоящи и бъдещи действия за търсене и проучване на инертни материали, което е предпоставка за възникване на кариери на територията на община "Родопи". Със същото решение, е одобрена декларация, подписана от всички общински съветници и потвърждаваща позицията им. [Прочети]


[22 Август 2018] ПОКАНА от Председателя на общинския съвет €žРодопи €- област Пловдив €“ Галина Вълева: На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл.32, ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Родопи, област Пловдив, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 31.08.2018г.(петък) от 15.00 ч. в заседателната зала на Общински съвет при Община Родопи - област Пловдив на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета на Бюджет 2017г. на Община €žРодопи - област Пловдив: [Покана], [Доклад]


 

 

Родопи в кадър