Община Родопи

  • Увеличете шрифта
  • Шрифт по подразбиране
  • Намалете шрифта
Home Обяви и съобщения

Обяви


[14 Януари 2021] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Вокимекс" ООД за „Изграждане на един брой тръбен кладенец с цел поливане на тревни площи, измиване и оросяване на площадки и противопожарни нужди“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[14 Януари 2021] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Преслав 1" ЕООД за „Жилищно застрояване“ в ПИ в землището на с.Марково, местност "Захаридево": [Прочети]


[14 Януари 2021] Заповед на Кмета на община "Родопи" за заплащане в едномесечен срок на дължимото рентно плащане от лицата, обработващи полски пътища и напоителни канали, попадащи в блоковете за земеделско ползване в землището на с.Крумово, както и явяването им в същия срок в общината за сключване на Договори за наем: [Прочети]


[14 Януари 2021] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[08 Януари 2021]  Данък при придобиване на имущества по възмезден начин e 3 % от 01.01.2021г. съгласно решение № 454/29.12.2020 г. на Общински съвет Родопи.


[07 Януари 2021] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Външно електрозахранване с кабел 1 kV" за УПИ – център за гуми и сервиз в землището на с.Браниполе, местност "Нешовица": [Прочети]


[07 Януари 2021] Съобщение до заинтересованите лица за внесен проект за ПУП-ПП за обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за ЕСМ от съществуваща оптична мрежа на „НЕТГАРД“ ООД за захранване на нови абонати" в землището на с.Белащица, местност "Герена": [Прочети]


[05 Януари 2021] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Райчев транс" ЕООД за „Изграждане на един брой тръбен кладенец за водовземане от подземни води, чрез ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Брестник, местност "Кабата": [Прочети]


[05 Януари 2021] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Лъчезар Стоилов за „Водовземане от подземни води чрез изграждане на ново водовземно съоръжение“ в ПИ в землището на с.Браниполе: [Прочети]


[31 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[31 Декември 2020] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Ситово: [Прочети]


[31 Декември 2020] Заповед на ОДЗГ - Пловдив за одобрено споразумение за разпределение на масивите за ползване на ливади в землището на с.Лилково: [Прочети]


[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община "Родопи" уведомява, че касата на общината ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г. - до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020 г. - не работи с граждани.


[16 Декември 2020] Във връзка с годишно приключване на 2020г. Община "Родопи" уведомява, че касата на служба "МДТ - събиране и контрол" ще работи с граждани със следното работно време: 29.12.2020г. - до 12,00ч., 30.12.2020г., 31.12.2020г. - не работи с граждани, 04.01.2021г. - след 14,00ч.


[14 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[11 Декември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Аста груп" ООД за „Обособяване на площадка за събиране, временно съхранение и търговска дейност с отпадъци от метални опаковки и негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), събиране, временно съхранение, предварително третиране и търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), автосервизна дейност и продажба на части втора употреба“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Гьола: [Прочети]


[08 Декември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[04 Декември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от ЕТ "Бал Бос - Валентин Балабосов" за „Цех за производство за пластмасови изделия, чрез шприцоване и проектен кладенец (ТК)“ в ПИ в землището на с.Марково: [Прочети]


[03 Декември 2020]  Във връзка с извършване на дезинфекция на сградата на общината работното време с граждани на 04.12.2020г. /петък/ е до 16ч.


[19 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[18 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[16 Ноември 2020] Във връзка с гроздоберна кампания 2020г., Изпълнителната агенция по лозата и виното напомня на всички производители на винено грозде за задължението им, да подадат декларации за произведените количества грозде за реколта 2020г.: [Прочети]


[16 Ноември 2020] Съобщения до Бойко Богданов и Диана Богданова за представен проект за изработване на ПУП-ПРЗ и ПП за УПИ "Жилищно застрояване" в землището на с.Крумово, местност "Нешовица": [Прочети]


[13 Ноември 2020] Решение на МОСВ РИОСВ-Пловдив за изменение и/или допълнение на дейностите и местата за третиране на отпадъци на "Райчев транс" ЕООД: [Прочети]


[13 Ноември 2020] Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив обявява график за провеждане на заседанията на комисиите по чл.37ж, ал.4 от ЗСПЗЗ за календарната 2021г. - НПТ - пасище, мера, ливади: [Прочети]


[09 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[09 Ноември 2020] Съобщение до Маргарита Янкулова за одобрен ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ в землището на с.Златитрап, местност "Бучалото исака" и образуване УПИ "Жилищно строителство": [Прочети]


[09 Ноември 2020] Община „Родопи” на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава: [Прочети]


[05 Ноември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от Йордан Каймаканов за „ТИР - паркинг“ в ПИ в землището на с.Цалапица, местност "Груевица": [Прочети]


[03 Ноември 2020] Информация до заинтересованите лица и общественост за инвестиционно предложение от "Белащица пропъртис" ООД за „Жилищно строителство, техническа инфраструктура, обслужваща улица и улица-тупик“ в ПИ в землището на с.Белащица, местност "Пчелина": [Прочети]


                                                                                                                                                                                                                         Архив - обяви и съобщения

 

 

 

 
 
 
 

Родопи в кадър